[jQuery 코드조각] 두 input의 내용을 동기화

뭐 별 거 없고 그냥 이런 거다.

function init_sync_to(){
  $('.js-sync-to').on('focus', function(){
    var selector = $(this).data('sync-to');
    var $sync_to_target = $(selector);
    $(this).data('original-value', $(this).val());
    $sync_to_target.data('original-value', $sync_to_target.val());
  });
  $('.js-sync-to').on('blur keyup', function(){
    var selector = $(this).data('sync-to');
    var $sync_to_target = $(selector);
    var value = $(this).val();
    var original_value = $(this).data('original-value');
    var target_original_value = $sync_to_target.data('original-value');
    // 동기화할 대상의 값이 비어있거나 현재 값과 같은 경우에만 동기화한다.
    if(target_original_value == '' || original_value == target_original_value){
      $sync_to_target.val(value);
    }
    // select2라면.
    if(typeof $.fn.select2 == 'function'){
      $sync_to_target.select2('val', value);
    }
  });
}

html은, class를 js-sync-to로 주고 data-sync-to='.target-class-name' 식으로 주면 된다.

<label>source: <input type="text" class="js-sync-to" data-sync-to=".js-sync-target"></label>
<label>target: <input type="text" class="js-sync-target"></label>

원리

원리는 이렇다.

플러그인으로 만들어도 되겠지만 귀찮고, 초심자들에게는 플러그인 형태로 돼 있는 코드보다 함수 형태로 돼 있는 코드가 이해하기 쉽다고 생각해서 플러그인으로 만들진 않았다.

예제

물론 jQuery를 넣어야 한다. 아래는 예제.👇 카테고리 글 목록

대표글

댓글 남기기